Mateřská škola Kšírova
MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, p.o.
Kšírova 3 / 617 00 Brno / Tel.: 545 233 663
ksirova@czmail.eu
www.ksirova.oci.cz


Škola se nachází ve vilce se zahradou. Jedná se o jednotřídní mateřskou školu rodinného typu se smíšeným oddělením dětí ve věku od 3 do 6 let /v případě školního odkladu do 7 let/

Pro děti předškolního věku a jejich rodiče jsou vedeny edukativně stimulační skupinky.

V mateřské škole mohou děti navštěvovat zájmové kroužky. Jejich zaměření je voleno na základě nabídky institucí a výběru rodičů.

Mateřská škola vychází ze svého doplňujícího postavení vůči rodině a uznává její prvořadé postavení. Vytváří bezpečné sociální klima na základě důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi. Přijímá děti takové, jaké jsou a nejen jaké bychom je chtěli mít.

Mateřská škola respektuje a uspokojuje potřeby dítěte. Pomocí prožitkového učení rozvíjí samostatnou osobnost a základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu. Vytváří prostor, čas, prostředky pro spontánní hru, vychází z přirozených potřeb a zájmů dětí. Podporuje tělesnou a duševní pohodu a posiluje organismus dítěte především tím, že nabízí dostatek volného pohybu, který je pro zdravý vývoj dítěte nepostradatelný. Ve věkově smíšených třídách jsou přirozené podmínky pro socializaci dítěte. Úkolem mateřské školy je poskytovat dětem speciální podporu a pomoc, pokud ji dlouhodobě či aktuálně potřebují.

 

Co podporujeme...

– Spontánní hru, která vychází z přirozených potřeb dítěte a podporuje schopnosti, dovednosti a seberealizaci
– Dítě chápeme jako spolutvůrce výchovného procesu, individuální přístup
– Příležitost k rozvoji vlastní tvořivosti musí dostávat všechny děti
– Hra je účinným pomocníkem socializace i výchovy
– Děti mohou ve stejné době vykonávat různé činnosti, pro které jsou vytvořeny pracovní a hrací kouty
– Vytváření prostoru pro otevřenost, důvěru, emocionální vřelost, zájem jednoho o druhého a pocit blízkosti.
– Rozvíjení návyků sebeobsluhy, samostatnosti
– Na negativní emoce dětí umět reagovat empaticky, umět se vcítit do pocitů toho druhého.
– Neřešit za děti to, co mohou zvládnout samy, sebeúcta je nejlepší prevence sociálně patologických jevů 

 

Čeho se snažíme docílit...

– Správný tělesný rozvoj dítěte, radost z pohybu, rozvíjení pohybových schopností a dovedností, vytváření a rozvíjení zdravých životních návyků a postojů, uvědomění si vlastního těla. Pohyb na čerstvém vzduchu pomáhá a příznivě působí na růst i vývoj dítěte.

– Kultivovaný projev dítěte založený na respektu a toleranci, rozvíjení komunikativních schopností a dovedností, vytváření základů dovedností, které předcházejí čtení a psaní.

– Vytváření a rozvíjení schopností samostatně se rozhodovat a nést zodpovědnost za své chování, podporování zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i rodině.

– Poznávání lidských hodnot, soucítění a solidaritu se slabými a ohroženými, předávání kulturního dědictví a tradic.

– Estetické cítění, vnímání, rozvíjení fantazie, představivosti, pomoci výtvarného projevu vyjádřit své prožitky a pocity

 

Jak toho dosahujeme...

SPRÁVNÝM VÝVOJEM DÍTĚTE

– rozvíjením a podporou správné životosprávy
– otužováním
– hudebně pohybovými činnostmi
– dostatkem volného pohybu, především při pobytu venku na zahradě
– rozvíjením sebeobsuhy , samostatnosti a pracovních činností
– respektování individuálních potřeb spánku, odpočinku a aktivit
– rozvíjením poznávacích činností zaměřených k osvojování pojmů a poznatků o zdraví a lidském těle /puzzle-moje tělo, hra na tělo, práce s atlasy, knihou…

 

PREVENCÍ ŘEČOVÝCH PORUCH

– logopedickou péčí ve spolupráci s rodinou
– rytmizací říkadel, dramatizací, prací s textem
– poslechem mluveného slova, předčítáním před spaním
– vyprávěním podle obrázků, vlastních zážitků
– práce s knihou, spolupráce s knihovnou J. Mahena v Komárov
– hrou se slovy a hláskami
– komunikativním kruhem
– poslechem a napodobováním zvuků

 

ZRUČNOSTÍ, TVOŘIVOSTÍ A VÝVOJEM MOTORIKY

– seznamováním s novými výtvarnými technikami, experimentováním
– výstavkou dětských prací
– malováním na základě vlastních citových prožitků
– prací s přírodním materiálem
– prací s ilustracemi knih
– tvořivou hrou

 

ZÍSKÁVÁNÍM POZNATKŮ O OKOLNÍM SVĚTĚ

– prohlížením atlasů, encyklopedií, knížek
– upevňováním lidových tradic, zvyků
– účast na kulturních akcích a výukových programech
– hrovými aktivitami zaměřenými na ekologii, péči o životní prostředí, pomocí při úklidu školní zahrady, vytvářením kladného vztahu k živé přírodě
– vyprávěním zážitků

 

KULTURNÍM VZDĚLÁVÁNÍM

– návštěvou divadla, kina, koncertů
– poslechem hudby
– hrou s písní, rytmem a melodií
– rozvíjením kladného vztahu k rodině
– dodržováním pravidel, jak se chovat, pomáhat mladším kamarádům
– upevňovat kladné citové vztahy mezi kamarády a sourozenci


Aktivity naší mateřské školy

– keramický kroužek
– edukativně stimulační skupinky
– divadelní představení v MŠ i v divadle
– oslavy narozenin a svátků dětí
– výlet
– výukové programy
-  logopedická prevence

Ve spolupráci s rodiči...

– společné podzimní vyrábění strašidýlek z dýní a jiných přírodnin
– společné vyrábění: rodiče a děti /zimní, jarní/
– vánoční posezení
– besídka pro maminky a celou rodinu
– rozloučení se školáky u příležitosti společného zábavného odpoledne spojeného s pohádkou a sportovními aktivitami

Ve spolupráci s ÚMČ Brno-Jih...

– Vánoční zpívánky
– vystoupení /dle potřeby a domluvy se sociálním odborem/ na Vítání občánků, vystoupení pro jubilanty, seniory
– zajištění aktivit ve spolupráci s ÚMČ na kulturních akcích v obci (Pálení čarodějnic, Dětský den, Komárovský podzim, Drakiáda...)

 

Dlouhodobým cílem naší mateřské školy je poskytovat dětem pocit bezpečí a spokojenosti v prostředí, které je velmi blízké prostředí rodinnému, díky menšímu kolektivu a umístění MŠ v rodinném domě se zahradou.
Vést děti ke zdravému životnímu stylu tak, aby naplňovaly individuální potřeby dětí. Tím se vždy řídí a budou řídit všichni zaměstnanci Mateřské školy Kšírova 3 Brno.

 

Úplata za vzdělávání pro školní rok 2015/2016 je 510 Kč.
Číslo účtu MŠ: 132439621/0100

 MATEŘSKÁ ŠKOLA JE ZAPOJENA DO TĚCHTO PROJEKTŮ:

OD ŠKOLNÍHO ROKU 2013/14 -  CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

 

 PODPORA LOGOPEDICKÉ PREVENCE V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2015 , ŠKOLA ZÍSKALA OD MŠMT DOTACI VE VÝŠI 20. 000 KČ.

JE ZAJIŠTĚNA SPOLUPRÁCE S EXTERNÍM LOGOPEDEM, KTERÝ DOCHÁZÍ PRAVIDELNĚ  

V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH DO MŠ, SPOLUPRACUJE S RODIČI NA NÁPRAVĚ SPRÁVNÉHO

VÝVOJE ŘEČI JEJICH DĚTÍ.


 

 

 

 

Aktuality
4. 1. 2016
PODPORA LOGOPEDICKÉ PREVENCE
BUBU MÍT TAKÉ HBITÝ JAZÝČEK
ŠKOLA BYLA JIŽ POTŘETÍ ZA SEBOU, NA ZÁKLADĚ ZPRACOVANÉHO PROJEKTU VYBRÁNA MŠMT DO ROZVOJOVÉHO PROGRAMU: PODPORA LOGOPEDICKÉ PREVENCE V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2016 A ZÍSKALA DOTACI 15.000 NA POMŮCKY PRO DĚTI.


24. 5. 2016
VÝLET
RÁJEC JESTŘEBÍ
VÝLET ZA POHÁDKOU DO ZÁMKU V RÁJCI JESTŘEBÍ A OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ.

DĚTI PŘIJDOU Z DOMU NASNÍDANÉ, NEJPOZDĚJI V 8 HODIN DO MŠ.
SVAČINKU BEREME ŠKOLNÍ, DEJTE DĚTEM POUZE DO BAŤŮŽKU PITÍ
V PET LAHVI.
NEDÁVEJTE PROSÍM DĚTEM SEBOU ŽÁDNÉ CUKROVINKY, ŽVÝKAČKY APOD.

DO FUNKČNÍHO , NA DÍTĚTI UPRAVENÉHO BAŤŮŽKU, PROSÍM DEJTE JEŠTĚ PLÁŠTĚNKU A PAPÍROVÉ KAPESNÍKY.
OBLEČENÍ A VHODNOU OBUV DLE POČASÍ.
UPOZORNĚTE PROSÍM PEDAGOGICKÉ PRACOVNICE NA SKUTEČNOST, ŽE SE VAŠEMU DÍTĚTI DĚLÁ NEVOLNO V AUTOBUSU A PŘEDEJTE POTŘEBNÉ LÉKY.
TENTO DEN SI DĚTI MŮŽETE VYZVEDNOUT NEJDŘÍVE V 15 HODIN.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.


1. 6. 2016
KLUB NA LEITNEROVE
středa 1. 6. 2016
JDEME S DĚTMI DO KLUBU NA LEITNEROVE ULICI, NA \"DEN DĚTÍ S KATEŘINKOU\".
DĚTI BUDOU V MŠ DO 8 HODIN.


14. 6. 2016
BROUČCI
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
DĚTI SE PŘIMĚŘENOU FORMOU SEZNÁMÍ SE ŽIVOTEM HMYZU, DRUHY BROUČKŮ.


14. 6. 2016
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY
ÚTERÝ 14. 6. 2016
ZÁBAVA SPOJENÁ S PASOVÁNÍM PŘEDŠKOLÁKŮ.


21. 6. 2016
VÝLET PRO PŘEDŠKOLÁKY
SOBĚŠICE
DĚTI PODNIKNOU VÝPRAVU PO NAUČNÉ STEZCE.