Mateřská škola Kšírova
MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, p.o.
Kšírova 3 / 617 00 Brno / Tel.: 545 233 663
email: ksirova@oci.cz
http.msksirova.oci.cz


Škola se nachází ve vilce se zahradou. Jedná se o jednotřídní mateřskou školu rodinného typu se smíšeným oddělením dětí ve věku od 3 do 6 let /v případě školního odkladu do 7 let/
Aktualizovaný ŠVP PV je pro rodiče, k náhlednutí v MŠ, umístěný na skříňce před třídou.

Pro děti předškolního věku a jejich rodiče jsou vedeny edukativně stimulační skupinky.

V mateřské škole mohou děti navštěvovat zájmové kroužky. Jejich zaměření je voleno na základě nabídky institucí a výběru rodičů.

Mateřská škola vychází ze svého doplňujícího postavení vůči rodině a uznává její prvořadé postavení. Vytváří bezpečné sociální klima na základě důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi. Přijímá děti takové, jaké jsou a nejen jaké bychom je chtěli mít.

Mateřská škola respektuje a uspokojuje potřeby dítěte. Pomocí prožitkového učení rozvíjí samostatnou osobnost a základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu. Vytváří prostor, čas, prostředky pro spontánní hru, vychází z přirozených potřeb a zájmů dětí. Podporuje tělesnou a duševní pohodu a posiluje organismus dítěte především tím, že nabízí dostatek volného pohybu, který je pro zdravý vývoj dítěte nepostradatelný. Ve věkově smíšených třídách jsou přirozené podmínky pro socializaci dítěte. Úkolem mateřské školy je poskytovat dětem speciální podporu a pomoc, pokud ji dlouhodobě či aktuálně potřebují.

 

Co podporujeme...

– Spontánní hru, která vychází z přirozených potřeb dítěte a podporuje schopnosti, dovednosti a seberealizaci
– Dítě chápeme jako spolutvůrce výchovného procesu, individuální přístup
– Příležitost k rozvoji vlastní tvořivosti musí dostávat všechny děti
– Hra je účinným pomocníkem socializace i výchovy
– Děti mohou ve stejné době vykonávat různé činnosti, pro které jsou vytvořeny pracovní a hrací kouty
– Vytváření prostoru pro otevřenost, důvěru, emocionální vřelost, zájem jednoho o druhého a pocit blízkosti.
– Rozvíjení návyků sebeobsluhy, samostatnosti
– Na negativní emoce dětí umět reagovat empaticky, umět se vcítit do pocitů toho druhého.
– Neřešit za děti to, co mohou zvládnout samy, sebeúcta je nejlepší prevence sociálně patologických jevů 

 

Čeho se snažíme docílit...

– Správný tělesný rozvoj dítěte, radost z pohybu, rozvíjení pohybových schopností a dovedností, vytváření a rozvíjení zdravých životních návyků a postojů, uvědomění si vlastního těla. Pohyb na čerstvém vzduchu pomáhá a příznivě působí na růst i vývoj dítěte.

– Kultivovaný projev dítěte založený na respektu a toleranci, rozvíjení komunikativních schopností a dovedností, vytváření základů dovedností, které předcházejí čtení a psaní.

– Vytváření a rozvíjení schopností samostatně se rozhodovat a nést zodpovědnost za své chování, podporování zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i rodině.

– Poznávání lidských hodnot, soucítění a solidaritu se slabými a ohroženými, předávání kulturního dědictví a tradic.

– Estetické cítění, vnímání, rozvíjení fantazie, představivosti, pomoci výtvarného projevu vyjádřit své prožitky a pocity

 

Jak toho dosahujeme...

SPRÁVNÝM VÝVOJEM DÍTĚTE

– rozvíjením a podporou správné životosprávy
– otužováním
– hudebně pohybovými činnostmi
– dostatkem volného pohybu, především při pobytu venku na zahradě
– rozvíjením sebeobsuhy , samostatnosti a pracovních činností
– respektování individuálních potřeb spánku, odpočinku a aktivit
– rozvíjením poznávacích činností zaměřených k osvojování pojmů a poznatků o zdraví a lidském těle /puzzle-moje tělo, hra na tělo, práce s atlasy, knihou…

 

PREVENCÍ ŘEČOVÝCH PORUCH

– logopedickou péčí ve spolupráci s rodinou a externím logopedem
– rytmizací říkadel, dramatizací, prací s textem
– poslechem mluveného slova, předčítáním před spaním
– vyprávěním podle obrázků, vlastních zážitků
– práce s knihou, spolupráce s knihovnou J. Mahena v Komárov
– hrou se slovy a hláskami
– komunikativním kruhem
– poslechem a napodobováním zvuků

 

ZRUČNOSTÍ, TVOŘIVOSTÍ A VÝVOJEM MOTORIKY

– seznamováním s novými výtvarnými technikami, experimentováním
– výstavkou dětských prací
– malováním na základě vlastních citových prožitků
– prací s přírodním materiálem, recyklace 
– prací s ilustracemi knih
– tvořivou hrou

 

ZÍSKÁVÁNÍM POZNATKŮ O OKOLNÍM SVĚTĚ

– prohlížením atlasů, encyklopedií, knížek
– upevňováním lidových tradic, zvyků
– účast na kulturních akcích a výukových programech
– hrovými aktivitami zaměřenými na ekologii, péči o životní prostředí, pomocí při úklidu školní zahrady, vytvářením kladného vztahu k živé přírodě
– vyprávěním zážitků

 

KULTURNÍM VZDĚLÁVÁNÍM

– návštěvou divadla, kina, koncertů
– poslechem hudby
– hrou s písní, rytmem a melodií
– rozvíjením kladného vztahu k rodině
– dodržováním pravidel, jak se chovat, pomáhat mladším kamarádům
– upevňovat kladné citové vztahy mezi kamarády a sourozenci


Aktivity naší mateřské školy

– keramický kroužek:
-  individuální logopedické lekce: 

– edukativně stimulační skupinky
– divadelní představení v MŠ i v divadle
– oslavy narozenin a svátků dětí
– výlety
– výukové programy
-  logopedická prevence -úspěné zapojení v Logopedických projektech 2014, 2015, 2016, na škole probíhá individuální náprava řeči ve spolupráci rodiny s externí logopedkou.

Ve spolupráci s rodiči...

– společné podzimní vyrábění strašidýlek z dýní a jiných přírodnin
– společné vyrábění: rodiče a děti /zimní, jarní/
– vánoční posezení
– besídka pro maminky a celou rodinu
– rozloučení se školáky u příležitosti společného zábavného odpoledne spojeného s pohádkou a sportovními aktivitami

Ve spolupráci s MČ Brno-Jih...

– Vánoční zpívánky
– vystoupení /dle potřeby a domluvy se sociálním odborem/ na Vítání občánků, vystoupení pro jubilanty, seniory

 Dlouhodobým cílem naší mateřské školy je poskytovat dětem pocit bezpečí a spokojenosti
 v prostředí, které je velmi blízké prostředí rodinnému, díky menšímu kolektivu a umístění MŠ v rodinném domě se zahradou.

Vést děti ke zdravému životnímu stylu tak, aby naplňovaly individuální potřeby dětí. Tím se vždy řídí a budou řídit všichni zaměstnanci Mateřské školy Kšírova 3 Brno.

 Úplata za vzdělávání pro školní rok 2019/2020 je 507.- Kč měsíčně

Číslo účtu MŠ: 132439621/0100

ŠKOLA JE ZAPOJENA:
V PROJEKTU EU:  ŠABLONY II
V projektu společnosti SAKO - Tříďouni

PREZENTACE MŠ: PRAVIDELNÁ VÝMĚNA PLAKÁTU /NA JEHO TVORBĚ SE PODÍLÍ PRŮBĚŽNĚ VŠECHNY DĚTI/ NA ZASTÁVCE MHD, VEDLE NAŠÍ BUDOVY.

ms-ksirova-projekt-eu

Aktuality
16. 3. 2020
PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
UZAVŘEN OD 17. 3. 2020
Od 17. března 2020 budou brněnské mateřské školy a dětské skupiny (veřejné i soukromé) zavřené, na základě rozhodnutí Rady města Brna - Nařízení č. 5/2020 o přijetí krizového opatření.
/ÚPLATA ZA MĚSÍC BŘEZEN BYLA SNÍŽENA NA 50%/, ÚPLATA ZA DUBEN BUDE POSUZOVÁNA DLE DALŠÍHO VÝVOJE VZNIKLÉ SITUACE.


16. 3. 2020
ZÁPIS DO MŠ školní rok 2020/21
ŠKOLNÍ ROK 2020/21
Výdej přihlášek bude probíhat
20. 4. 2020 od 10 - 11 hodin /PRO RODIČE, KTEŘÍ NEMAJÍ
PŘÍSTUP K INTERNETU, NEMAJÍ MOŽNOST SI PŘIHLÁŠKU SAMI VYTISKNOUT A POTŘEBUJÍ PORADIT/
Sběr přihlášek bude probíhat:
4. 5. 2020 od 9 - 16. 00 hodin
5. 5. 2020 od 9 - 14. 00 hodin


22. 4. 2020
STŘEDA 22. 4. 2020
POHÁDKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
VESMÍRNÝ STAN


5. 5. 2020
ÚTERÝ 5. 5. 2020
PROJEKTOVÝ DEN PRO DĚTI HRAZENÝ ZE ŠABLON II
MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA - STAVITEL MĚSTA
DĚTI V TENTO DEN PŘIVEĎTE NEJPOZDĚJI DO 8 HODIN, DĚKUJEME


7. 5. 2020
FOTOGRAFOVÁNÍ V MŠ
ČTVRTEK 7. 5. 2020
DĚTI PROSÍME PŘIVEĎTE JIŽ UČESANÉ A OBLEČENÉ NA FOTOGRAFOVÁNÍ DO 7. 45 HODIN.
PLÁTNO, KTERÉ BUDE POUŽITO JE NA NÁSTĚNCE V ŠATNĚ DĚTÍ.


12. 5. 2020
MAMINKY MAJÍ SVÁTEK
ÚTERÝ 12. 5. 2020
VŠECHNY MAMINKY ZVEME SRDEČNĚ NA OSLAVU JEJICH SVÁTKU, ZAČÍNÁME V 16 HODIN. TĚŠÍ SE VAŠE DĚTI


20. 5. 2020
VÝLET BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM -EDEN
STŘEDA 20. 5. 2020
POJEDEME S DĚTMI NA VÝLET, KDE PROŽIJÍ POHÁDKOVÝ PŘÍBĚH ČAJE. DĚTI PŘIVEĎTE V TENTO DEN NEJPOZDĚJI DO 7. 15 HODIN!!!! ODJÍŽDÍME BRZY, V 7. 30 HODIN!!!!! NA NIKOHO NEMŮŽEME ČEKAT.


1. 6. 2020
SVÁTEK DĚTÍ + TATÍNKŮ
PONDĚLÍ 1. 6. 2020
SPOLEČNĚ SE SEJDEME NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ, NA ZÁBAVNÉM ODPOLEDNI. SOUTĚŽE A HRY PŘIPRAVUJÍ PRO DĚTI A SEBE NAŠI RODIČE. ZAČÍNÁME V 16 HODIN.


3. 6. 2020
PROJEKT ZDRAVÍ DĚTEM
3. 6. 2020
POHÁDKOVÝ PŘÍBĚH V MATEŘSKÉ ŠKOLE - JAK JEL ZDRAVÍK DO ZOO.


16. 6. 2020
ÚTERÝ 16. 6. 2020
PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM 2019/20